ફેક્ટરી ટૂર

સ્વાગત

CNAS પ્રયોગશાળા

સભા ગૃહ

ઓફિસ ચાલવાનો રસ્તો

પેકિંગ વર્કશોપ

ઈન્જેક્શન મશીન

ટફટિંગ મશીન

પેકિંગ મશીન

ઈન્જેક્શન મોલ્ડ શેલ્ફ

ટૂથબ્રશ વર્કશોપ

ડેન્ટલ ફ્લોસ વેક્સ મશીન

વેટ વાઇપ વર્કશોપ

વેટ વાઇપ વર્કશોપ